Rekrutacja

Rekrutacja na rok 2020

Dokumenty wymagane przy zgłoszenia kandydata do Szkoły:
– formularz zgłoszeniowy, ///Pobierz -> Zgłoszenie do szkoły
– 2 zdjęcia legitymacyjne,
– zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do nauki śpiewu,
– odpis aktu urodzenia (do wglądu).