„[…] Czerpiąc z bogactwa swoich tradycji pedagogicznych, macie odważnie poszukiwać właściwych odpowiedzi na wyzwania, jakie niosą z sobą nowe style myślenia i postępowania dzisiejszej młodzieży, aby dzięki temu szkoła katolicka była środowiskiem wychowania integralnego, które kieruje się jasnym programem wychowawczym i ma fundament w Chrystusie.[…]
Zapewniając nauczanie na wysokim poziomie, szkoła katolicka ukazuje zarazem chrześcijańską wizję człowieka i świata, która umożliwia młodym podjęcie owocnego dialogu między wiarą a rozumem.[…]
Gwałtowne przemiany kulturowe, globalizacja kontaktów, relatywizacja wartości moralnych i niepokojący rozkład więzi rodzinnych – wszystko to rodzi w wielu młodych ludziach żywe poczucie zagrożenia, które nieuchronnie wpływa na ich style życia, proces uczenia się i wizję własnej przyszłości. Ta sytuacja jest wezwaniem dla europejskich szkół katolickich, aby przedstawiły autentyczny program wychowawczy, który pozwoli młodym nie tylko osiągnąć dojrzałość psychiczną, moralną i duchową, ale także włączyć się czynnie w dzieło przebudowy społeczeństwa i pracować gorliwie, aby przyszło Królestwo Boże.[…]”

 

JAN PAWEŁ II                       

 

(Fragment przemówienia do uczestników Międzynarodowego Kongresu Katolickich Szkól Europy)

 ZAŁOŻENIA PRACY WYCHOWAWCZEJ

W naszej Szkole praca wychowawcza obejmuje wiele obszarów i uwzględnia:

Wymiar psychiczny

 • Kształtowanie osobowości uczniów przez:
 • ukazanie niepowtarzalności osoby ludzkiej,
 • ukierunkowanie na osiąganie stabilności emocjonalnej,
 • kształtowanie odpowiedzialności za siebie,
 • kształtowanie odpowiedzialności za stosunek do ludzi i świata,
 • kształtowanie kultury osobistej,
 • umiejętne korzystanie z dóbr kulturalnych oraz środków masowego przekazu,
 • wyrabianie poczucia godności i poczucia własnej wartości w oparciu o prawdziwe, wartościowe zasoby własne i osobiste osiągnięcia,
 • prawidłowe rozumienie wolności jednostki, by człowiek świadomy własnej wolności pojmował ją podobnie wobec innych oraz podobnie traktował odpowiedzialność za wszelkie zachowania wynikające z wolnej woli,
 • umiejętność obrony słusznych przekonań – własnych i cudzych,
 • zdyscyplinowanie i samokontrolę,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymiar społeczny

 • Kształtowanie świadomości, że życie w społeczeństwie jest wpisane w psychikę człowieka i dobro społeczne jest jednym z zadań życia ludzkiego.
 • Poruszanie problematyki życia rodzinnego, zadań jej członków oraz przygotowanie do życia w małżeństwie – wychowanie prorodzinne.
 • Kształtowanie postaw altruistycznych, eliminowanie egoizmu.
 • Prawidłowe pojmowanie tolerancji, przy równoczesnym zwalczaniu pobłażliwości wobec zła i uczulenie na jednoznaczność pojęć.
 • Umiejętność oceny czynów ze względu na ich przedmiot, okoliczności i dokonywanie poprawnych wyborów moralnych.
 • Wdrażanie do wytrwałego działania szczególnie w sytuacjach trudnych.
 • Umiejętność rozsądnego korzystania z dostępnych dóbr.
 • Poszanowanie własności klasy, Szkoły, społeczeństwa.

Wymiar fizyczny

 • Wyjaśnianie naturalnych procesów rozwoju fizycznego.
 • Stwarzanie warunków do dbania o kondycję fizyczną oraz do rozwijania sprawności fizycznej.
 • Przekazanie uczniom wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie zdrowego stylu życia.

Wymiar duchowy

 • Kształtowanie u uczniów konstruktywnego i stabilnego systemu wartości opartego na nauce Kościoła Katolickiego.
 • Kształtowanie poczucia sensu istnienia.
 • Kształtowanie postaw opartych na Dekalogu.
 • Dbanie o rozwijanie cnót wiary, nadziei i miłości.
 • Dbanie o uzyskanie naczelnego celu wychowania- korzystnych zmian rozwojowych, które będą godziły koncepcje Pisma Świętego, sformułowane w postaci ośmiu błogosławieństw (określające człowieka szczęśliwego i moralnego) i koncepcje uznanych teorii psychologicznych opisujących optymalne funkcjonowanie człowieka dojrzałego czerpiącego radość z własnego rozwoju i cieszącego się społecznym szacunkiem i akceptacją.

IDEAŁY WYCHOWAWCZE SZKOŁY

 • Szacunek dla własnej wiary i Kościoła.
 • Tolerancja wobec mniejszości narodowych i religijnych.
 • Szacunek dla pracy (także fizycznej).
 • Szacunek dla prawa i praworządnej władzy.
 • Szacunek dla rodziców i innych autorytetów społecznych.
 • Uczciwość.
 • Godność własnej osoby.
 • Miłość i szacunek dla innych.
 • Praca nad sobą i dążenie do doskonałości.
 • Chrześcijańska hierarchia wartości.
 • Zasady etyki chrześcijańskiej.
 • Dbałość o nieustanny rozwój wiedzy.
 • Wierność przyrzeczeniom i zobowiązaniom.
 • Wolność odpowiedzialna.
 • Kultura osobista.
 • Wolność od nałogów.
 • Szacunek dla życia rodzinnego i miłości małżeńskiej.
 • Szacunek dla osób chorych i kalekich.
 • Szacunek dla kultury (muzyka, sztuka, malarstwo, itp.).
 • Umiejętność korzystania z masowej informacji.

 

 

Używamy plików cookies (ciasteczek) by ułatwić korzystanie z naszego serwisu.

W każdej chwili możesz zablokować zapisywanie plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Zrozumiałem